Skapa en hälsosam boendemiljö: Mät radon

Att trygga ett säkert och hälsosamt hem är av yttersta vikt, särskilt när det gäller osynliga hot som radon. Radon är en naturligt förekommande gas som kan tränga in i ditt hem och utgöra en potentiell hälsorisk. För att skapa en trygg boendemiljö är det nödvändigt att förstå och övervaka radonhalten i ditt hus.

Radonmätning utgör det enda effektiva sättet att upptäcka och hantera radon. I Sverige är det rekommenderade gränsvärdet för radon i hus och allmänna lokaler satt till 200 Bq/m3. Att överstiga detta värde ökar risken för lungcancer. Radon utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, med cirka 500 lungcancerfall årligen, efter rökning.

För att säkerställa en radonsäker livsmiljö erbjuder vi enkel och kostnadseffektiv radonmätning. Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium har du möjligheten att själv genomföra mätningen och erhålla ett pålitligt årsmedelvärde.

Radon i bostäder härstammar från olika källor, inklusive marken, byggmaterial som blåbetong och hushållsvatten. Markradon är den huvudsakliga källan och tränger in i bostaden genom otätheter i grundkonstruktionen. Blåbetong, använt mellan 1929 och 1975, innehåller radium som omvandlas till radon vid sönderfall. Cirka 400 000 bostäder i Sverige innehåller fortfarande detta material. Radon i hushållsvatten kan bli ett problem om man har egenborrad brunn.

För att erhålla pålitliga resultat och ett årsmedelvärde bör radonmätningen utföras under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april, med en mätperiod på minst två månader. Med mätdosor från vårt ackrediterade laboratorium kan du enkelt genomföra mätningen själv. Beställ dosor, placera dem enligt instruktionerna och skicka tillbaka dem för analys. Inom en vecka erhåller du en detaljerad rapport som tydligt visar eventuella förhöjda radonhalter.

Vid behov kan en korttidsmätning utföras för snabba resultat. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar även ny radonmätning om det har gått över ett decennium sedan senaste mätningen, vid renoveringar, köp/försäljning av bostad, byte av ventilation eller värmesystem, vid husbygge eller om du misstänker radonförekomst.

En långtidsmätning över minst två månader utgör det mest tillförlitliga sättet att erhålla ett årsmedelvärde och bedöma exponeringen under normala levnadsvillkor. Beställ din radonmätning redan idag och säkra en trygg och hälsosam boendemiljö åt dig och din familj.