Varför radonmätning på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar

Att säkerställa en trygg arbetsmiljö är en av arbetsgivarens viktigaste uppgifter. Detta innefattar att övervaka och kontrollera nivåerna av radon på arbetsplatser, en osynlig och luktfri gas som kan vara hälsofarlig vid långvarig exponering..

Radon är en radioaktiv gas som naturligt förekommer i marken och kan tränga in i byggnader, inklusive arbetsplatser. Den utgör en potentiell hälsorisk, då långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst största orsaken till lungcancer, med omkring 500 fall per år. Detta gör det tydligt att radon inte får ignoreras i arbetsmiljön.

Svenska lagar och föreskrifter gör det tydligt att det är arbetsgivarens ansvar att se till att radonhalterna på arbetsplatser är inom säkra gränser. Strålskyddslagen, som trädde i kraft 2018, ställer krav på att arbetsgivaren agerar om radonhalterna överstiger 200 Bq/m³ i årsmedelvärde under arbetstid. Tillsynen och kraven för radon på arbetsplatser regleras av både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen. Detta innebär att arbetsgivaren har ett klart definierat ansvar för radonkontroll och riskminimering.

Den bästa metoden för att identifiera och övervaka radon på arbetsplatser är genom radonmätning. Mätningar bör utföras under minst två månader, mellan 1 oktober och 30 april, vilket anses som eldningssäsongen. Om det uppmätts en radonhalt över referensnivån (200 Bq/m³ i årsmedelvärde) under arbetstid, måste arbetsgivaren agera för att minska exponeringen.

Att mäta radon på arbetsplatser behöver inte vara komplicerat. Långtidsmätningar med spårfilmsdosor är en pålitlig metod. Det är avgörande att dessa mätningar utförs enligt Strålskyddsverkets metodbeskrivning för att säkerställa korrekta resultat. Den senaste metodbeskrivningen från oktober 2021 har ersatt den äldre versionen från 2004 och syftar till att förbättra mätningarna på arbetsplatser.

Om radonmätningen visar förhöjda nivåer, är det av yttersta vikt att vidta åtgärder. Efter att åtgärderna genomförts, bör en ny kontrollmätning utföras för att säkerställa att radonhalten har minskat under riktvärdet. Om radonhalten fortfarande överstiger 200 Bq/m³ trots genomförda åtgärder, ska det rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket har ansvar för tillsyn av radonexponering på arbetsplatser tills arbetsgivaren har vidtagit åtgärder för att begränsa exponeringen.